גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

נגיף הקורונה – היערכות והמלצות – חוזר מס' 6 מרץ 2020

בהמשך לחוזרים קודמים אשר הופצו בנושא, ולאור הנחיות חדשות מטעם משרד הבריאות, ופרסומים אחרונים של הרשות למסים, הרינו להפנות תשומת ליבכם לנקודות הבאות.

 

 1. תקנות צו חירום במגזר הפרטי –
  בנוסף להגבלות והאיסורים הקיימים, פורסמו הנחיות חדשות (לחץ כאן לקישור), על פיהן :

  1. יורשו לפעול עסקים חיוניים בלבד, כהגדרתם בתקנות.
  2. במקומות העבודה שבהם תותר פעילות, יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם ויחול הכלל שעל פיו במקום עבודה לא ישהו בעת ובעונה אחת יותר מ-30% ממצבת כוח האדם או עד 10 עובדים (כגבוה מבינהם).
  3. מכירה מקוונת תותר לכל סוגי המוצרים. 
  4. על מעסיקים לבדוק חום בכניסה למקום העבודה, ולמנוע כניסת עובד עם חום מעל 38 מעלות.
  5. יוגבלו היציאות מהבית רק לצרכים חיוניים.
  6. חל איסור על נסיעה בתחבורה ציבורית

ההגבלות ייכנסו לתוקפן הערב, 25 במרץ 2020, החל מהשעה 17:00 ולמשך 7 ימים.

 

2. ריכוז ההקלות שפרסמה רשות המסים לעסקים המצויים במצוקה תזרימית –

  1. הותר שימוש בהעתק חשבונית, לצורך ניכוי תשומות, עבור עסקאות שבוצעו מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020. 
  2. לא יועכבו החזרי מס מהרשויות, ואלו יועברו בהקדם לחשבונות הבנק של העסקים.
   לעניין זה, נציין כי משרדנו מטפל, עבור כלל הלקוחות, בקידום החזרי מע"מ מתעכבים. במידה ומשרדנו טרם יצר עמכם קשר בנושא, וקיים החזר כאמור, נא פנו אלינו לקידום הטיפול.
  3. נדחו דיווחי ותשלומי מע"מ ינואר ופברואר 2020 למועדים הבאים  – 
   • עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי, נדחה עד לתאריך ה-27 באפריל 2020.
   • עוסקים המדווחים למע"מ בדווח חד-חודשי, נדחה עד לתאריך 26 במרץ 2020.
    לעניין זה, נציין כי אומנם ניתנה דחייה למדווחים על בסיס דו-חודשי בלבד, אך משרדנו מגיש בקשות פרטניות למע"מ לדחייה דומה, בשל המצב, גם לעוסקים המדווחים על בסיס חד חודשי, ויצויין כי מע"מ נענים בחיוב.

4.באשר לדיווח ותשלום בגין מקדמות מס הכנסה, מס הכנסה וביטוח לאומי ניכויים – טרם פורסה דחייה.
לעסקים המתקשים תזרימית בפירעון החוב, מומלץ להגיש הדיווח במועד החוקי, ולהסדיר התשלום בהמשך מול רשויות המס על דרך של בקשת פריסת חוב.

5. נדחה בחודשיים מועד הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה לשנת 2019, לחברות וליחידים.

6. נדחה בחודשיים המועד האחרון להגשת דוחות לשנת 2018 והצהרות הון לשנת 2018 (לנישומים הזכאים לאורכה).

7. יחודשו באופן אוטומטי אישורי ניכוי מס במקור, שתוקפם יפוג ביום 31.3.2020 ,עד ליום 30.4.2020.

8. הוענקה ארכה גורפת לאישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום 13.6.2020.

9. הוכרז על מענק סיוע מיוחד של עד 6,000 ₪ לעצמאים, אשר יציגו לרשויות ירידה בהכנסות.
טרם פורסמה הודעה רשמית והנחיה בנושא, וע"פ הפרסומים בתקשורת, הזכאות למענק כרגע היא לבעלי מחזור של עד 300 אלפי ₪ בשנה, ובעלי הכנסה חייבת של 150 אלפי ₪ או הכנסה חייבת בסך של 200 אלפי ₪ לכלל משק הבית. משרדנו יעדכן מיד עם צאת הפרסום מטעם רשות המסים.

10 מנכ"ל הביטוח לאומי הודיע כי אזרחים מעל גיל 67 שאיבדו את מקום עבודתם בשל המשבר, יקבלו קצבת סיוע. נציין כי טרם פורסמה הודעה רשמית בנושא ומשרדנו עוקב אחר הדברים.

 

3. הקלות נוספות שפורסמו –

  1. רשות התאגידים תקפיא עד לתאריך 26.04.2020 הליכי הכרזה על חברות כחברות מפרות חוק והעברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות.
  2. בנקים, ימנעו מהקפאת חשבונות של לקוחות שהשיקים שלהם חזרו, בשל המצב הכלכלי שנוצר עקב נגיף הקורונה.
  3. יוקלו התנאים לנטילת הלוואה בערבות מדינה  – תורחב אוכלוסיית העסקים הזכאית, יופחת שכר טרחת היועצים, שיעור הריבית ייפחת, יוקטן סכום הפקדון (במקביל להגדלת שיעור ערבות המדינה, תוגדל תקופת ה"גרייס", יבוטלו האגרות והעמלות הכרוכות בהגשת הבקשה).
  4. כמו כן, צפויה הממשלה להציג תוכנית סיוע כוללת למשק, שתכלול תקציב נוסף להלוואות בערבות מדינה, הרחבת כמותן וסך ההלוואות שיעמידו בנקים לעסקים.
  5. לעניין הקלות מטעם רשויות מקומיות, חברת החשמל ועוד – נא עיינו בחוזר מס' 4 מטעם משרדנו.
  6. להערכתנו, יפורסם בהמשך מנגנון פיצוי נוסף לבעלי עסקים, בדומה למנגנוני פיצוי שפורסמו בעבר לניזוקים ממלחמות ומבצעים צבאיים. משרדנו יעדכן ויבחן הזכאות לפיצויים בעסקים הרלוונטיים, ברגע שיפורסמו תוכניות פיצוי ומענקים, ויעמוד בקשר עם כל אחד מכם כדי לסייע במימוש הזכאות. 

4. אי תשלום דמי שכירות בעסקים לא פעילים
בהסתמך על הנ"ל, אנו חוזרים וממליצים לבחון עם היועצים המשפטיים, האם קיימת חובת תשלום דמי שכירות, שכן שירותי השכירות סוכלו :

  1. פס"ד פוטירו גן פו בע"מ, על פיו בעלי חנויות בקניונים, אשר נסגרו בהוראת המדינה, אינם חייבים בדמי השכירות בשל העקרון ש"בהיעדר שירות – אין תמורה".
  2. סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה אשר מתייחס לפטור מתשלום, במקרים שבהם נמנע מהשוכר לעשות שימוש בנכס.
  3. ציטוטו של יו"ר פורום המקרקעין בלשכת עו"ד כי "סגר מאפשר לשוכרי משרדים להקפיא את חוזה השכירות באופן חד צדדי" (מתוך עיתון דה-מרקר).

 

5. דמי אבטלה לבעלי מניות בחברה ודמי אבטלה לקרובי משפחה בתקופת החל"ת 

  1. בעל שליטה בחברת מעטים, שבה הוא עובד, אינו מבוטח לענף אבטלה מכוח עבודתו בחברה, ואינו משלם דמי ביטוח לענף אבטלה. לכן, אין לו תקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה מכוח עבודתו בחברת המעטים הזו.
  2. על פי ההלכה הפסוקה, העובדה שעובד הוא קרוב של בן משפחה שיש לו מניות בחברה – לא תשלול על פניו את הזכאות לדמי אבטלה, לכן עובדים שכירים בחברה שבבעלות קרוב משפחה שלהם, לרבות בני זוג, אמנם ייבחנו בקפידת יתר לצורך זכאותם לדמי אבטלה, אך רשאים להגיש תביעת זכאות.
   נציין, כי בהתאם לפס"ד של בית הדין המחוזי לעבודה בחיפה בעניינה של נופר חצבני, בן/ת זוג שעבדו בעסקו של בעל שליטה והמקום נסגר, זכאי לדמי אבטלה, גם כאשר העובד סווג כבעל שליטה בדיווח התקופתי למל"ל. 


לנוחיותכם, קישורים למידע נוסף
– חוזרים מס' 1, מס' 2, מס' 3, מס' 4 ומס' 5 מטעם משרדנו בהקשר להיערכות והמלצות.
מסמך שאלות ותשובות מטעם משרד האוצר הקשור להתנהלות מקומות עבודה נוכח משבר הקורונה.
מסמך שאלות ותשובות מטעם אגף כח אדם לשעת חרום, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

פנייתך נשלחה בהצלחה !