גוזלן לוריאה ושות'

רואי חשבון

נגיף הקורונה – היערכות והמלצות – חוזר מס' 18 : חוק מענק עידוד תעסוקה יוני 2020

הרינו לעדכן כי אתמול פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת השעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020 (מצ"ב), הקובע תמריץ כספי לכל סוגי המעסיקים – חברות/יחידים/שותפויות – אשר יקלטו או יחזירו עובדים, ע"פ התנאים הקבועים בחוק ואשר יפורטו להלן.

 1. תנאי סף מצטברים לזכאות למענק –
  1. העסק ניהל ספריו כחוק.
  2. העסק נפתח ברשויות המס (לרבות במוסד לביטוח לאומי) עד ליום 29 בפברואר 2020.
  3. העסק לא נסגר ברשויות המס (לרבות במוסד לביטוח לאומי) עד וכולל ליום 31 במאי 2020.
  4. העסק הגדיל את "מצבת העובדים" ע"י תוספת "עובד נוסף" (קליטת עובדים חדשים ו/או השבת עובדים מחל"ת, בין אם במשרה מלאה, או משרה חלקית) החל מחודש אפריל 2020.

(*) "עובד נוסף" מוגדר כתושב ישראל, אשר שכרו החודשי עולה על 3,300 ₪ (להלן :"השכר המזערי")
    שחזר מחל"ת או נקלט לראשונה אצל המעסיק החל מה-19 באפריל 2020, ואשר מתקיים בו אחד
    מהבאים :
    – מלאו לו 18 שנים, וטרם הגיע לגיל פרישה, והוא נרשם כדורש עבודה בלשכת תעסוקה בין 1.1.2020
      עד 29.2.2020, ולא עבד מיום רישומו ועד ליום 30.4.2020, או שפוטר/הוצא לחל"ת/הוצא לחל"ד
      בתקופה שבין 1.3.2020 ועד 30.4.2020, אך עדיין עבד אצל אותו מעסיק בחודש פברואר 2020.
    – זכאי למענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה.
    – זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.
    – זכאי לדמי אבטלה בגין חודש מאי 2020.
 
לעובדים שחזרו מחל"ת או נקלטו לראשונה החל מה-1 ביוני 2020, נקבע תנאי נוסף, על פיו תחילת העסקת העובד לא תאוחר מה-15 לחודש וכי העובד עבד אצל המעסיק ברציפות עד לתום אותו חודש לפחות.

(*) "מצבת העובדים" מוגדרת כמספר העובדים שהועסקו אצל מעסיק בחודש מסויים, כולו או חלקו.
במניין מצבת העובדים, לא יובאו בחשבון עובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו באותו חודש.

2. סכומי המענק ועיתוי התשלום –
ישולם מענק חודשי, בגין כל "עובד נוסף", מעל בסיס "מצבת העובדים" שהועסקו אצל המעביד.
בשל כל אחד מהחודשים יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר 2020. המעסיק יקבל מענק חודשי באופן הבא :

  1. בעד כל "עובד נוסף" מעבר ל"מצבת העובדים" אצל המעסיק בחודש מרץ 2020, שמועד תחילת עבודתו היה בתקופה שבין ה-19 באפריל 2020 ועד 30 באפריל 2020, ישולם מענק  חודשי בסך של 875 ₪.
   כלומר, מענק מקסימלי של 3,500 ₪ לכל עובד.
  2. בעד כל "עובד נוסף" מעבר ל"מצבת העובדים" אצל המעסיק בחודש אפריל 2020, שמועד תחילת עבודתו היה בחודש מאי 2020, ישולם מענק חודשי בסך של  875 ₪.
   כלומר, מענק מקסימלי של 3,500 ₪ לכל עובד.
  3. בעד כל "עובד נוסף" מעבר ל"מצבת העובדים" אצל המעסיק בחודש מאי 2020 (אשר כוללת את העובדים אשר נוספו למצבת העובדים בחודשים אפריל ומאי 2020) , שמועד תחילת עבודתו היה
   ביוני 2020 ואילך, ישולם מענק חודשי בסך של 1,875 ₪, ובתנאי שהעובד נקלט אצל המעסיק עד
   ל-15 לחודש, ועבד עד לתום אותו חודש. כלומר, מענק מקסימלי של 7,500 ₪ לכל עובד.

הנ"ל בהנחה כי העובד והמעסיק עמדו בתנאי הסף לזכאות, כאמור לעיל.

 

3. תביעת המענק ועיתוי התשלום –
תביעת זכאות למענק תבוצע מידי חודש,  באמצעות הגשת בקשה בטופס מקוון לידי מנהל שירות התעסוקה, בעבור כל חודש בנפרד, ובתוך 60 ימים מתום החודש.
הבקשה תכלול את פרטי המעסיק, מצבת ופרטי העובדים, מועדי הקליטה, השכר, קיומם של תנאי הזכאות, הצהרות ונתונים נוספים.
יצויין, כי העובד יידרש להגיש הצהרה באמצעות אתר האינטרנט במקביל להגשת הבקשה ע"י המעסיק.
משרדנו מציע כשירות, למעוניינים בכך, את הטיפול בהגשת הבקשות על בסיס חודשי.

תשלום המענק יבוצע בתוך 21 ימים ממועד הגשת הבקשה.
לא תחול מגבלה על היקף החזרת העובדים ועל סך המענק הכולל לעסק.

4. מסים בגין המענק –
המענק יהיה חייב במס הכנסה, ופטור ממס ערך מוסף.

5. שונות –

  1. החוק מחריג, ולא מקנה זכאות למענק בגין עובדים שהם המעסיקים או הקרובים של המעסיקים, לרבות בעלי שליטה בחברות וקרוביהם, שעבדו בעסק לראשונה ביום 1 במרץ 2020.
  2. החוק מחריג גופים מסויימים, לדוגמה : מוסד חינוכי, המדינה, גופים מתוקצבים ונתמכים, קופות חולים ותאגידי בריאות.
  3. החוק מתייחס לעובדים המועסקים אצל מספר מעסיקים, וקובע שהמענק ישולם למעסיק המשלם את השכר הגבוה יותר, ע"פ הצהרת העובד.

 

לנוחיותכם, להלן טבלה המרכזת את הנתונים העולים מתוך החוק :

מועד קליטת העובד תנאי זכאות
(בנוסף לתנאי הסף)
סך מענק
החודשי
מועד זכאות למענק עיתוי התשלום
19 באפריל 2020         
        עד
30 באפריל 2020
 • גידול במצבת עובדים בחודש אפריל 20'
  ביחס לחודש מרץ 20'.
 • תנאי הסף החלים על העובד והמעסיק מתקיימים.
875 ₪ לכל חודש העסקה, בעבור
כל עובד שעונה
על הקריטריונים.
יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר. בתוך 21 ימים ממועד הגשת הבקשה, שתועבר לרשות המסים בתום כל חודש המקנה זכאות.
מאי 2020
 • גידול במצבת עובדים בחודש מאי 20' ביחס לחודש אפריל 20'.
 • תנאי הסף החלים על העובד והמעסיק מתקיימים.

875 ₪ לכל חודש העסקה, בעבור כל עובד שעונה על הקריטריונים. יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר. כנ"ל.
    יוני 2020
        עד
ספטמבר 2020
 • גידול במצבת עובדים בחודש העסקת העובד לראשונה, ביחס  לחודש מאי 20' (לרבות עבדים שחזרו לעבודה באפריל ובמאי).
 • מועד תחילת העבודה, בחודש הראשון להעסקתו, לפני ה-15 לחודש, והעובד עבד עד לתום אותו חודש.
 • תנאי הסף החלים על העובד והמעסיק מתקיימים.

1,875 ₪ לכל חודש העסקה, בעבור כל
עובד שעונה על הקריטריונים.
יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר. כנ"ל.

 

לגבי עובדים, אשר החלו העסקה בחודש יולי, אוגוסט, ספטמבר או אוקטובר, רשאי המעסיק לדרוש מענק בסך של 1,875 ₪ לכל חודש העסקה, ולכל עובד, בתנאי שיציג גידול במצבת עובדים בחודש העסקת העובד לראשונה, ביחס לחודש יוני 2020.


לנוחותכם, ולטובת עיון בחוזרים קודמים ועדכון שוטף בחוזרים המקצועיים המופצים, כתובת אתר האינטרנט המשרדי https://gozlan-luria.co.il,  ועמוד הפייסבוק המשרדי – (לחצו כאן לקישור לעמוד הפייסבוק).

פנייתך נשלחה בהצלחה !